Algemene Voorwaarden ( AVV)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van bovengenoemd vakantiehuis.

2. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder.

3. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning voor de te huren periode, maar exclusief de borgsom.

 

Artikel 2 Totstandkoming huurovereenkomst.
1. De eigenaar informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.

2. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de eigenaar een boeking per email heeft bevestigd.

 

Artikel 3 Betalingscondities.
1. Binnen 3 dagen na verzending van de bevestiging door de eigenaar dient 30% van de huursom door de huurder te zijn voldaan.

2. De restant huursom en de borgsom dienen uiterlijk 6 weken vóór aankomst geheel te zijn voldaan.

3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek, dienen de volledige huursom en de borgsom door de huurder binnen 3 dagen na verzending van de bevestiging te worden voldaan.

4. Wanneer verschuldigde bedragen niet tijdig zijn ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is dan gerechtigd de annuleringskosten, als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden, in rekening te brengen.

5. Na annulering is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

 

Artikel 4 Bijkomende kosten.
1. De kosten voor de eindschoonmaak zijn verplicht.

 

Artikel 5 Borgsom.
1. De borgsom wordt uiterlijk 7 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de kosten van toegebrachte schade, defecten en/of ontbrekende inventaris (overeenkomstig artikel 8 lid 6) of buitenproportioneel verbruik van nutsvoorzieningen (overeenkomstig artikel 7 lid 8).

Artikel 6 Verplichtingen van de eigenaar.
1. De eigenaar draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld en dat nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

Artikel 7 Verplichtingen van de huurder.
1. Het meenemen van huisdieren is alleen toegestaan indien dit van te voren is aangegeven en hiervoor de verschuldigde bedragen zijn betaald aan huurder.

2. In de woning is overnachting door maximaal 6 personen, die vermeld staan op het aanmeldingsformulier, toegestaan. Bij overtreding wordt de huurovereenkomst ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huursom verschuldigd.

3. Het is niet toegestaan personen in de woning toe te laten, anders dan de beheerder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie van de huurder.

4. Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen

5. De woning dient bij het verlaten afgesloten te worden. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen van de instructies zal huurder voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

6. Er mag niet gerookt worden in de woning.

7. Groepen onder 21 jaar zijn niet toegestaan. 8. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien uit de meterstanden blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 Oplevering van de woning
1. Bij aankomst controleert de huurder zelf of woning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen.

2. De vakantiewoning dient op de vertrekdag voor 10:00 te zijn verlaten.

3. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd.

4. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. De vaatwasser dient uitgeruimd te zijn.

5. Schade, defecten of vermissingen worden direct door de huurder aan de eigenaar gemeld. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, defecten of vermissingen die door toedoen van de huurder zijn toegebracht.

6. Kosten in verband met schade, defecten of vermissingen door toedoen van de huurder zullen op de borgsom worden ingehouden

7. Ingeval de kosten hoger zijn dan de borgsom is de huurder verplicht, binnen 5 dagen nadat een schadeclaim van de eigenaar is ontvangen, de kosten te hebben voldaan aan de eigenaar.

 

Artikel 9 Wijzigingen en annuleringen door de huurder.
1. In geval van wijziging op de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet berekend, indien de huurder bijboekt of overboekt naar een duurdere periode. In dat geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht.

2. Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.

3. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht. a. bij annulering meer dan 100 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd. b. bij annulering tussen de 99 en 60 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd. c. bij annulering tussen de 59 en 30 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 75% van de totale huursom verschuldigd. d. bij annulering korter dan 30 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.

4. Bij latere betrekking of voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

 

Artikel 10 Opzegging of wijziging door de eigenaar.
1. De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen: a. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar. b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk wordt, zoals onder andere diefstal van inventaris, vernielingen aan de woning of verkoop van de woning.

2. Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning zullen binnen 2 weken teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt, als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid.
1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gehuurde vakantiewoning; b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water – en /of energiehuishouding, wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning; c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan de eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven;

2. Noch de eigenaren, noch beheerder zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de woning.

3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

5. Indien bij eindcontrole wordt geconstateerd dat in de vakantiewoning gerookt is, zal een bedrag van € 500,- worden ingehouden op de borg in verband met te maken extra reinigingskosten.

6. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij de woning, heeft de eigenaar veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan de eigenaar de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

 

Artikel 12 Klachten.
1. Ondanks de inspanningen van de eigenaar, kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde vakantiewoning. Om uw mogelijke aanspraken op (gedeeltelijke) restitutie te behouden, dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door ons aangeboden, bevrijdt ons van iedere verplichting tot restitutie.

2. Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. Deze zal zich inspannen om, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

3. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.

Bild6
Bild2
Bild4
Bild5
Bild3